• Postanowienia ogólne

  1. Biuro Podróży Sebastian Sobecki SobeckiTravel, zwane dalej Organizatorem, oświadcza, że posiada:
   1. wpis do rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych Województwa Wielkopolskiego nr 596
   2. gwarancję ubezpieczeniową Odpowiedzialności Cywilnej Organizatora Turystyki wydaną przez Signal Iduna o nr M 520500
  2. Niniejsze warunki uczestnictwa stanowią integralną część umowy, zawieranej przez Organizatora z Klientem.
  3. Zawarcie umowy następuje każdorazowo po zapoznaniu się Klienta z ofertą, warunkami uczestnictwa oraz przez dokonanie wpłaty (częściowej lub całościowej), która stanowi akceptację warunków umowy. Do zawarcia umowy w imieniu niepełnoletnich uczestników imprezy turystycznej wymagany jest zgoda obojga rodziców lub prawnych opiekunów dziecka, z oświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w imprezie turystycznej. Na zgłoszenie rezerwacji on-line przez Klienta, Organizator zobowiązany jest odpowiedzieć w ciągu 48 godz. w dni robocze.
  4. Prawdziwość danych zawartych w umowie Klient potwierdza wpłatą (częściową lub całościową).  Umowa Klienta ma pierwszeństwo przed wskazaniami zawartymi w broszurach, folderach, katalogach itp. materiałach.
  5. W przypadku grup zorganizowanych (szkół, firm, itd.) zawarcie umowy następuje każdorazowo po zapoznaniu się z ofertą, warunkami uczestnictwa oraz przez podpisanie umowy/zgłoszenia.

  Warunki płatności, ubezpieczenie i koszty imprezy

  1. Klient zobowiązuje się w terminie wskazanym na umowie  do wpłaty zaliczki w wysokości do  30% ceny imprezy na nie więcej niż 180 dni przed jej rozpoczęciem.
  2. Pełna należność za imprezę winna być wpłacona w terminie wskazanym na umowie na nie więcej niż  30 dni przed jej rozpoczęciem.
  3. Wygaśnięcie umowy spowodowane brakiem wpłaty w odpowiednich terminach upoważnia Organizatora do obciążenia Klienta faktycznie poniesionymi kosztami związanymi z realizacją imprezy.
  4. Wszyscy uczestnicy imprez autokarowych zagranicznych zawartych w niniejszym katalogu objęci są ochroną ubezpieczeniową z tytułu zwrotu kosztów leczenia oraz następstw nieszczęśliwych wypadków oraz OC i KL w przypadku imprez zagranicznych. Klienci indywidualni zobowiązani są wykupić ubezpieczenie kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków na czas pobytu za granicą w siedzibie biura.
  5. BIURO PODRÓŻY na podstawie zawartej z SIGNAL IDUNA POLSKA TU S.A. umowy generalnej ubezpieczenia o nr 204630 z dnia 01.03.2016 zawiera ubezpieczenia na rzecz klientów uczestniczących w organizowanych imprezach krajowych. Rodzaj i zakres ubezpieczenia przedstawiony jest w umowie uczestnictwa/umowie zgłoszenia udziału w imprezie turystycznej.
  6. Pakiety ubezpieczeniowe BIURA PODRÓŻY obejmują:
   • – Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
   • – Polska,  STANDARD NNW   5 000 PLN
   • – Polska,  STANDARD NNW 10 000 PLN
   • – Ubezpieczenie KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ
   • – SUPER, wersja 100%
   • – SUPER, wersja 100% + CP
   • – STANDARD, wersja 100%
   • – STANDARD, wersja 100% + CP

  Szczegółowa oferta znajduje się w OWU na www.sobeckitravel.pl w zakładce Dokumenty

  Realizacja umowy

  1. W czasie trwania imprezy Klient ma prawo do wszelkich świadczeń określonych w programie imprezy.
  2. Klient zobowiązany jest do posiadania dokumentów podróży: ważnego paszportu lub dowodu osobistego, ewentualnie wizy turystycznej (w krajach, gdzie jest ona wymagana), certyfikatu szczepień lub negatywnego testu na Covid-19 w zależności od destynacji.
  3. Klient jest zobowiązany do przestrzegania przepisów celnych, dewizowych, karnych, skarbowych, wytycznych w/s Covid-19  obowiązujących w Polsce, krajach tranzytowych i docelowych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za trudności wynikłe z nieprzestrzegania w/w przepisów przez Klienta.
  4. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych, chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie:
   1. działaniem lub zaniechaniem Klienta,
   2. działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nie uczestniczących w wykonaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań nie można było przewidzieć ani uniknąć
   3. siłą wyższą.
  5. Jeżeli w trakcie imprezy turystycznej Klient stwierdza nie właściwe wykonywanie umowy, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę usługi oraz Organizatora.
  6. Klienci powyżej 75 roku życia powinni zadeklarować, że stan ich zdrowia umożliwia im udział w imprezie turystycznej i przedstawić stosowne zaświadczenie lekarskie.

  Rezygnacja/usunięcie z imprezy

  1. Klient ma prawo do rezygnacji z udziału w imprezie.
  2. Za datę rezygnacji przyjmuje się dzień, w którym Klient zawiadomił w formie pisemnej Organizatora o rezygnacji z imprezy.
  3. Organizator ma prawo do obciążenia Klienta kosztami. Jeżeli rezygnacja następuje z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora takich jak: brak dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy, nie dotrzymanie przez Klienta określonych terminów płatności, nie przybycie na miejsce zbiórki, choroba i inne zdarzenia losowe, uniemożliwienie przekroczenia granicy przez służby graniczne.
  4. Koszty rezygnacji :
  • do 60 dni przed imprezą – 200 zł/os
  • od 59 do 30 dni przed imprezą – 400 zł/os
  • od 29 do 14  dni przed imprezą – 40 % wartości imprezy
  • 7 dni przed imprezą   – 50 % wartości imprezy
  • 3-1 dni przed imprezą – 75 % wartości imprezy
  1. Klient rezygnujący z udziału w imprezie może wskazać osobę spełniającą warunki udziału w imprezie bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
  2. Klient\uczestnik imprezy turystycznej może zostać z niej usunięty  (w przypadku dzieci- przyjazd rodzica i odbiór dziecka na własny koszt) bez zwrotu kosztów imprezy turystycznej w przypadku niestosowania się do regulaminu obozu\imprezy turystycznej, notorycznego łamania zasad funkcjonowania w życiu obozowym\imprezie turystycznej, notorycznego niestosowania się do poleceń kadry instruktorsko-wychowawczej oraz poświadczenie nieprawdy lub niepoinformowaniu organizatora o rzeczywistym stanie zdrowia dziecka.
  3. W przypadku rezygnacji z obozu w przypadku kwarantanny  klient otrzymuje voucher do wykorzystania w innej imprezie turystycznej lub możliwość przeniesienia rezerwacji na inny termin.

  Odwołanie imprezy/zmiana ceny

  1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy, jeżeli liczba uczestników nie osiągnie zakładanego przez niego minimum lub jeżeli jej przeprowadzenie jest utrudnione lub niebezpieczne z niezależnych od Organizatora powodów, o czym Klient zostanie powiadomiony na piśmie najpóźniej na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem imprezy.
  2. W przypadku odstąpienia od imprezy lub odwołania imprezy przez Organizatora z przyczyn niezależnych od Klienta, Klient ma prawo wg swojego wyboru:
   1. uczestniczyć w imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie, chyba że zgodzi się na imprezę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie;
   2. żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych świadczeń (w tym przypadku Klient może również dochodzić odszkodowania za niewykonanie umowy – chyba, że odwołanie imprezy turystycznej nastąpiło z powodu opisanego w punkcie 1 lub siły wyższej).
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ceny imprezy w następujących przypadkach
   1. wzrost kursu walut;
   2. wzrost kosztów transportu;
   3. wzrost opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi jak: lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich lub lotniczych. O zmianie tej organizator powiadomi Klienta nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem imprezy. Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Organizatora czy przyjmuje proponowaną zmianę umowy, czy też odstępuje od umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich świadczeń i bez obowiązku zapłaty kary umownej.

  Reklamacje

  1. W przypadku nie wykonania umowy przez Organizatora, Klientowi przysługuje prawo do reklamacji.
  2. Reklamacja winna być wniesiona w formie pisemnej osobiście w siedzibie Organizatora lub wysłana listem poleconym na adres organizatora w terminie do 30 dni licząc od dnia zakończenia imprezy.
  3. Organizator jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 30 dni po wpłynięciu jej do Organizatora.

  Postanowienia końcowe

  1. W sprawach nieuregulowanych warunkami uczestnictwa zastosowanie mają przepisy: Ustawa o Usługach Turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity – Dz.U. z 2004 r., nr 223, poz. 2268 z późn. zm.), kodeksu cywilnego (Dz.U. z 1964 r., Nr 16 poz. 93), inne przepisy dotyczące ochrony konsumenta.
  2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu realizacji umowy będą rozstrzygane polubownie, a w razie braku porozumienia przez właściwy sąd.
 • I. Uczestnik obozu zobowiązany jest do:

  1. Wykonywania poleceń kierownika i wychowawców obozu.
  2. Przestrzegania wszystkich regulaminów obowiązujących na obozie: regulaminu ośrodka, zajęć, zasad korzystania ze sprzętu sportowego itp.
  3. Przestrzegania ramowego rozkładu dnia, a w szczególności:
   • punktualnego przybywania na zbiórki i posiłki,
   • dbania o porządek w pokojach i na terenie całego obiektu,
   • dbania o higienę osobistą,
   • przestrzegania ciszy nocnej,
   • podczas ciszy poobiedniej przebywanie w swoich pokojach/domkach.
  4. Zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa w czasie kąpieli, opalania się, wycieczek, zajęć sportowo-rekreacyjnych.
  5. Zgłoszenia kierownikowi obozu lub wychowawcy wszelkie zauważone przez siebie usterki i nieprawidłowości zagrażające zdrowiu i życiu.
  6. Okazywania innym, a w szczególności słabszym i młodszym pomocy i życzliwości.
  7. Przekazania telefonu komórkowego do depozytu (zamykane szafki lub pojemniki) wychowawcy lub kierownika obozu. Telefony znajdują się w depozycie u kadry wychowawczej i wydawane są dwa razy dziennie.
   (wszelka elektronika z internetem, możliwością wysyłania sms lub kontaktu telefonicznego będzie traktowana, jak telefon komórkowy).
  8. Dobrej zabawy i miłego spędzania czasu 🙂

  II. Uczestnikom zabrania się:

  1. Samowolnego oddalania się: od grupy, z terenu obozu, miejsca zajęć itp.
  2. Za zniszczenia oraz dewastowanie sprzętu, infrastruktury ośrodka itd. odpowiedzialność finansową ponosi rodzic uczestnika.
  3. Palenia papierosów, picia alkoholu i zażywania środków odurzających.
  4. Spożywania napojów energetycznych oraz produktów instant zalewanych wrzątkiem.
  5. Nadużywania telefonów komórkowych oraz robienia zdjęć i nagrywania innych osób bez ich zgody.
  6. Zabierania telefonów komórkowych na zajęcia.
  7. Używania wulgaryzmów w stosunku do kadry oraz uczestników.
  8. Stosowania przemocy słownej lub fizycznej wobec innych.

  III. W przypadku wykroczeń, uczestnik obozu może ponieść następujące konsekwencje w postaci:

  • Upomnieniem wychowawcy grupy,
  • Sprzątaniem stołówki, terenu obozu, noszenie sprzętu itp.
  • Upomnieniem lub naganą kierownika obozu z informacją do rodziców/opiekunów prawnych z jednoczesnym odsunięciem od zajęć tematycznych (paintball, banan, koła, park linowy itd.)
  • Wykluczenia uczestnika z obozu i odebraniem go przez rodzica lub opiekuna prawnego na własny koszt bez uzasadnionej zwłoki, w następujących przypadkach:
   • notorycznego łamania regulaminu,
   • znalezienia/palenia papierosów, znalezienia/picia alkoholu i znalezienia/zażywania środków odurzających lub syndromów podejrzenia zażywania substancji odurzających (w tym narkotyków, substancji chemicznych lub spożywczych),
   • zagrażających życiu i zdrowiu własnemu lub innych uczestników obozu,
   • kradzieży,

  IV. Zalecenia dla uczestnika obozu:

  • Kieszonkowe można przekazać do depozytu wychowawcy lub kierownika

  V. Odwiedziny uczestnika obozu:

  • W razie wyższej konieczności po uzgodnieniu z kierownikiem obozu, tak aby nie zakłócać harmonogramu zajęć.

  VI. Elektronika (telefony, tablety, konsole, czytniki ebook, zegarki typu smartwatch, gry typu psp itd.)

  • Prosimy nie zabierać wyżej wymienionej elektroniki ze sobą na obóz. Organizator nie będzie ponosił za niego odpowiedzialności.
  • W ważnych sprawach do kontaktu z rodzicami służy telefon kierownika.